1. Aké osobné údaje o Vás spracúvame

 • Meno, priezvisko
 • Poštová adresa/ adresy
 • IČO pri právnických osobách
 • E-mailová adresa
 • Telefón
 • Vaše nastavenia - údaje vo Vašom účte v našom e-shope, ako sú Vaše uložené poštové adresy, profily, Vaše košíky (tovar, ktorý máte dočasne vložený do košíka)
 • Vaše objednávky - tovar, spôsob doručenia, spôsob platby, prípadne Vaša poznámka k objednávke
 • Vaša komunikácia s našimi obchodníkmi ku konkrétnym objednávkam 

2. Účely spracovania (prečo spracovávame práve tieto osobné údaje)

Osobné údaje z bodu 1. zberáme a spracovávame výlučne za účelom realizácie objednávky tovaru z nášho e-shopu. E-mailové adresy slúžia ako prostriedok elektronickej komunikácie na výmenu prípadných dodatočných informácií týkajúcich sa realizácie objednávky.

Ďalšie údaje zberáme za účelom skvalitnenia našich služieb a poskytnutie väčšieho komfortu užívateľov nášho e-shopu. Pre tento účel je nevyhnutné poznať správanie sa užívateľov na našom e-shope a ukladať si tieto informácie. Mnohé z týchto údajov potrebujeme na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho e-shopu:

 • IP adresa vášho zariadenia, z ktorého pristupujete na náš e-shop
 • URL adresa, z ktorej pristupujete na náš e-shop
 • prehliadač webových stránok, ktorý používate na zobrazenie nášho e-shopu vo vašom zariadení
 • operačný systém vášho zariadenia, z ktorého pristupujete na náš e-shop, jeho verzie a jazykové nastavenia
 • URL podstránok, ktoré ste na našom e-shope navštívili

Pre ďalšie informácie tohto typu využívame tiež tzv. COOKIES. Sú to malé súbory, ktoré do vášho prehliadača ukladá náš e-shop. Pri opätovnom zobrazení nášho e-shopu vo vašom zariadení, si e-shop načíta tieto údaje a vie zobraziť užívateľovi napr. jeho "opustený košík" - tovar, ktorý si vložil daný užívateľ do košíka pred zavretím prehliadača a nemusí ho znova vyhľadávať a vkladať do košíka. Alebo sa nemusí užívateľ znova prihlasovať do niektorých častí e-shopu, pretože na základe cookies je identifikovaný a podobne.

3. Akú dobu budeme spracovávať osobné údaje

Osobné údaje z bodu 1. o Vás, ktoré ste nám poskytli dobrovoľnou registráciou do nášho e-shopu, budeme uchovávať po dobu, pokiaľ nás nepožiadate o výmaz týchto údajov. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

Niektoré cookies sa uchovávajú len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session) daného sídla, iné až do ich odstránenia užívateľom, ktorý si ich môže sám vymazať zo svojho prehliadača.

4. Akých máme sprostredkovateľov na spracovanie osobných údajov

Pri uchovávaní a spracúvaní údajov môžu mať k Vašim osobným údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať prísne pravidlá o ochrane osobných údajov.

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV
 • TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36703923, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel S, vložka 10363/N (dopravca)
 • SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 916 893, spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T (IT služby)
 • WinShop Software s.r.o., Dopraváků 749/3 184 00 Praha, Dolní Chabry, Česká republika, IČO: 26754657, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 91611 (IT služby)

5. Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov s okamžitou účinnosťou. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na eshop@plantex.sk.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Máte právo našu spoločnosť požiadať o výpis všetkých informácií, ktoré o Vás evidujeme a tiež informáciu o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Tieto údaje Vám naša spoločnosť poskytne v elektronickej alebo tlačenej podobe najneskôr do 30 dní odo dňa Vašej písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na eshop@plantex.sk.

Tiež máte právo si vyžiadať od nás informácie, odkiaľ sme získali osobné údaje o Vás, kto má prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účele ich spracovania.

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJOV

Máte právo na opravu a aktualizáciu Vašich osobných údajov. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na eshop@plantex.sk.

PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na eshop@plantex.sk. Na základe žiadosti budú údaje, ktoré je možné vymazať, vymazané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Údaje, ktorých výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom nebudú vymazané.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V určitých prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať týchto údajov, dostanete od nás notifikáciu.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, odovzdali Vám alebo inej osobe, ktorú určíte, v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

Tieto údaje si každý registrovaný užívateľ nášho e-shopu môže sám vygenerovať cez webové rozhranie po prihlásení do nášho e-shopu v časti Môj účet - GDPR - Osobné údaje. K dispozícii sú formáty CSV a PDF.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak nie ste spokojný so spôsobom ako spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo namietať a žiadať nápravu. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom na eshop@plantex.sk.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ÚRADU NA OCHRANU OSONÝCH ÚDAJOV

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.